Καταστατικό ΡΕΔΗΣΕ

Οποιεσδήποτε αλλαγές στο καταστατικό της Ραδιοτηλεοπτικής Επιχείρησης Δήμου Σύρου – Ερμούπολης αποφασίζονται μετά από απόφαση του Διοικητικού της συμβουλίου και του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ επισημοποιούνται με δημοσίευση στο ΦΕΚ από την εκάστοτε υπηρεσία της Κεντρικής Κυβέρνησης που είναι αρμόδια.

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Προβολής Ενημέρωσης Δήμου Άνω Σύρου (Δ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.Σ.) μετονομάζεται σε Ραδιοτηλεοπτική Επιχείρηση Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (Ρ.Ε.ΔΗ.Σ.Ε.)
Συνιστάται στο Δήμο Ανω Σύρου του Νομού Κυκλάδων επιχείρηση με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ως ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθ. 246 έως 253, 256, 260 και 272 του Π.Δ/τος 76/85 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Π.Δ/τος 25/88.

2. Σκοπός της επιχείρησης (Ρ.Ε.ΔΗ.ΣΕ) είναι:
Η λειτουργία Ραδιοφωνικού και Τηλεοπτικού Σταθμού χωρίς εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα,πέραν αυτών που η νομοθεσία ρητώς και ευθέως προβλέπει, με σκοπό την αντικειμενική ενημέρωση, καλαίσθητη ψυχαγωγία, εκπολιτισμό, προαγωγή δημοτικών συμφερόντων, κ.λπ., που αφορούν στους Δημότες της περιφέρειας του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και θα λειτουργεί στα πλαίσια των διατάξεων του Ν.1730/1987, του Π.Δ. 25/1988,του Ν.2328/1995 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Συντάγματος και το άρθρο 277 παρ. 8 του Π.Δ. 410/1995, δεν θα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ασφαλώς δεν θα δύναται να επιβάλλει τέλη, έτσι ώστε να είναι αδύνατον να εξασφαλισθεί η λειτουργία της κατ’ άλλο τρόπο, ειμή μόνον με την νομοθετικά κατοχυρούμενη οικονομική αρωγή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

3. Η Ραδιοτηλεοπτική Επιχείρηση Δήμου Σύρου – Ερμούπολης (Ρ.Ε.ΔΗ.Σ.Ε.) διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα μέλη ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές, από το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου – Ερμούπολης, με την ιδία απόφαση δε, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τα μέλη τρία (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, από τα οποία ένα (1) προέρχεται από τη μειοψηφία, ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και τα άλλα τρία (3) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, οι οποίοι πρέπει να έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ίση με τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Η διάρκεια της επιχείρησης είναι αόριστη, από τη λήψη της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου τροποποίησης της Συστατικής Πράξης της Επιχείρησης.

5. Εδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Άνω Σύρου του Νομού Κυκλάδων.
6. Τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο Δήμος Άνω Σύρου στην Επιχείρηση όπως αποτιμήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 9 του Ν. 2190/20 είναι μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός αξίας 5.307.000.
7. Ο Δήμος Ανω Σύρου διαθέτει στην Επιχείρηση χρηματικό ποσό δραχμές, 2.000.000 ως αρχικό κεφάλαιο της.
8. Πόροι της Επιχείρησης είναι: έσοδα από τις διαφημίσεις και γενικά από την άσκηση της δραστικότητας της, οι πρόσοδοι από την περιουσία της, δάνεια, κληρονομιές, εισφορές, δωρεές, και λοιπές επιχορηγήσεις.
9. Η επιχείρηση διαλύεται:
(α) Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
(β) Όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της επιχείρησης και
(γ) σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης.
Την διάλυση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση.
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκαθάριση γίνεται από τρεις εκκαθαριστές που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο.
Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης.
Το υπόλοιπο περιέχεται στο Δήμο Άνω Σύρου.
10. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, διαχείριση και εποπτεία της επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές με τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις διατάξεις του Π.Δ/τος 76/85 Δ.Κ.Κ. και την με αριθμό 25027/9.4.84 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 244/19.4.84 τεύχος Β και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 25/88 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10/Α/88.

Τα ΦΕΚ Σύστασης και τροποποίησης Καταστατικού:
Β 101-1989
Β 1746-1999
Β 700-2003
Β 1107-2012
Β 2026-2014