Νομική μορφή της ΡΕΔΗΣΕ

 

Στη χώρα μας λειτουργούν τριάντα (30) Δημοτικά ΜΜΕ. Από αυτούς τους σταθμούς, οι πέντε (5) είναι Ραδιοτηλεοπτικοί, ο ένας τηλεοπτικός και οι υπόλοιποι ραδιοφωνικοί.

Τη διοίκηση και διαχείριση αυτών των σταθμών, είχαν και έχουν Δημοτικές Επιχειρήσεις με Ειδικό Σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού η τηλεοπτικού σταθμού. Αυτές συστήθηκαν, ως ίδια κεφαλαιουχικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α114-2006)  & του Καλλικράτη (ΦΕΚ Α87-2010) και λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια προς εξυπηρέτηση της κοινής ωφέλειας. Είναι επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και υπάγονται στους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοτηλεόρασης της Σύρου, συστάθηκε από τον Δήμο Άνω Σύρου το 1988 με την απόφαση 167/1988 του Δημοτικού του Συμβουλίου και την 4157/30-1-1989 συστατική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β101/1989), ως ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την μορφή της Δημοτικής Επιχείρησης (ΦΕΚ Β244/1984 Α27/1985 ) και την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Προβολής & Ενημέρωσης».

Υπάγεται στον ενιαίο Δήμο της Σύρου με την επωνυμία «Ραδιοτηλεοπτική Επιχείρηση Δήμου Σύρου – Ερμούπολης» και τη μορφή της Δημοτικής Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού του άρθρου 107 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α87/2010) για τις δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού και σύμφωνα με το άρθρο 252 του δημοτικού κώδικα (ΦΕΚ Α114/2006) για τις επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού.

Διοικείται από Επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο έχει θητεία ίση με αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καθώς και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΡΕΔΗΣΕ, ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου – Ερμούπολης.
Από τα μέλη:

  • τρία (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, από τα οποία ένα (1) προέρχεται από τη μειοψηφία
  • ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
  • και τα άλλα τρία (3) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, οι οποίοι πρέπει να έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Η ΡΕΔΗΣΕ δραστηριοποιείται στους τομείς της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας των Κυκλαδιτών συνεργαζόμενη με φορείς και πολίτες.

Οι πόροι της είναι: έσοδα από τις διαφημίσεις και γενικά από την άσκηση της δραστηριότητας της, οι πρόσοδοι από την περιουσία της, δάνεια, κληρονομιές, εισφορές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις, ενώ από τη νομοθεσία (ΦΕΚ Α10/1988) προβλέπεται να χρηματοδοτείται τακτικά από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης.

Οι Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α Ειδικού Σκοπού Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης εκπληρώνουν στόχους δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. Ως αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, από το 1988 έχει θεσπισθεί με το ΠΔ 25/1988 (Α10/1988) η δυνατότητα χρηματοδότησής τους από τους ΟΤΑ, καθεστώς αντιστάθμισης που ισχύει και σήμερα. Δηλαδή, είναι υφιστάμενες αντισταθμίσεις, αφού καθιερώθηκαν πριν από πολλά χρόνια από την ανακοίνωση της Επιτροπής της ΕΕ το 2009 (2009/C 257/01) που είναι σχετική με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Με την υπ’ αριθ. 4740/1998 απόφαση του Σ.τ.Ε. έγινε δεκτό ότι η δημοτική επιχείρηση ραδιοφωνίας συνιστά δημοτική επιχείρηση, με χαρακτήρα διάφορο των λοιπών δημοτικών επιχειρήσεων, η λειτουργία της οποίας, ως εκ του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της, είναι δυνατόν να διασφαλισθεί μόνο με την οικονομική αρωγή του οικείου ΟΤΑ. Με την ίδια απόφαση κρίθηκε ότι η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.∆/τος 25/1988 (Α10/1988) είναι ειδική και δεν καταργήθηκε με μεταγενέστερη γενική διάταξη του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα απαγόρευσης της χρηματοδότησης σε δημοτικές επιχειρήσεις. Με ανάλογη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (380/2009) αναγνωρίσθηκε ότι η ειδική διάταξη χρηματοδότησης των ιδιόμορφων δημοτικών επιχειρήσεων ραδιοφωνίας ισχύει και για τις δημοτικές επιχειρήσεις ραδιοτηλεόρασης.

Η Δημοτική Ραδιοτηλεόραση, παρέχει εκτεταμένη πρόσβαση στο κοινό, χωρίς διακρίσεις, με βάση την ίση μεταχείριση, από πολλούς διάφορους τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς της περιφέρειας και με διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ικανοποιηθεί η ιδιαίτερη υποχρέωση της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 15 του Συντάγματος.